Privacyverklaring & Algemene voorwaarden


 

Algemeen 

Pony Connect, gevestigd te Moutputstraat 6, 9850 Deinze, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.   

Contactgegevens:      
Pony Connect – Julie Verstraete                                    
Moutputstraat 6, 9850 Deinze 
Tel.: 0487 67 03 37 
E-mailadres: info@ponyconnect.be 
Website: www.ponyconnect.be 

BTW BE 0843 065 107  

 

Disclaimer

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Pony Connect of rechthoudende derden.

 

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 

Pony Connect levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Pony Connect de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. 

Pony Connect kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Pony Connect geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 

Pony Connect kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. 

Pony Connect verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

 

Privacybeleid

Waarom worden de gegevens bewaard? 

Je persoonsgegevens worden door Pony Connect verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:   
§  voor lidmaatschap bij Pony Connect (uitvoering overeenkomst en/of wettelijke verplichting) 
§  voor lidmaatschap en verzekering bij de Paardensport Vlaanderen (uitvoering overeenkomst) 
§  om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Pony Connect, bv. inschrijving voor de kampen, lessen, opleidingen (uitvoering overeenkomst) 
§  voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang) 
§  voor het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting) 
§  om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is (uitvoering overeenkomst) 
§  beeldmateriaal (sfeerbeelden): voor sportpromotionele doeleinden en promotie van de club (facebookpagina, flyers en ander promotiemateriaal, website en/of sfeerreportages) (gerechtvaardigd belang en/of toestemming) 
§  om te kunnen pension verschaffen voor uw paard bij Pony Connect (uitvoering overeenkomst)   

Welke gegevens worden verwerkt? 

Voor de bovenvermelde doelstellingen kunnen wij volgende persoonsgegevens vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:   
§  persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer(s) en e-mail 
§  persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum en nationaliteit 
§  beeldmateriaal (foto's en/of video's)   
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

 

Rechtsgrond(en) van de verwerking 

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), (c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting), (f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

 

Waar verzamelt Pony Connect de gegevens? 

De gegevens worden via online formulieren en applicaties voor ledenadministratie verzameld en vervolgens ingebracht in de online databank van de Paardensport Vlaanderen vzw voor het lidmaatschap en de verzekering.  Deze databank wordt ook gebruikt door de Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie vzw (KBRSF) en de Ligue Equestre Wallonie Bruxelles (LEWB). Voor de privacyverklaring van de ruitersportfederaties: zie respectievelijk www.paardensportvlaanderen.bewww.equibel.be en www.lewb.be. Beeldmaterieel wordt verzameld tijdens clubactiviteiten en bewaard op een datadrager van een clubverantwoordelijke.   

Wie verwerkt binnen Pony Connect de gegevens? 

De gegevens worden binnen onze club verwerkt door Julie Verstraete, bedrijfsleider; Etienne Verstraete, eigenaar Hof ten Briele (locatie).

Wie krijgt de gegevens? 

Via de ledenadministratie door onze club in de online databank van de Paardensport Vlaanderen komen de gegevens terecht bij de ruitersportfederaties.   
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor: 
§  het goed beheer en de organisatie van de lessen (lesgevers);
§  het organiseren van het gedeeld pistegebruik en de organisatie/communicatie van de lessen in een online agenda (lesgevers, verzorgers, pensionklanten, (ouders van) lesklanten, bedrijfsleiders);  
§  het verzorgen van de internetomgeving (webhosting); 
§  het bijhouden van e-mails en agenda online (Google); 
§  het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen (mailingsoftware); 
§  het bijhouden van ledendata en inschrijvingen (CRM-software); 
§  het indienen van audities bij Parelli USA.   

Wij geven geen persoonsgegevens door aan verwerkers/andere partijen dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.   
Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.   
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.   

 

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van de Pony Connect groep) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Pony Connect verbonden zijn of met enige andere partner van Pony Connect; 

Pony Connect garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. 

 

Hoelang worden de gegevens bewaard? 

Pony Connect bewaart de bovenvermelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist en zoals nodig voor o.a. de boekhouding.   

Hoe worden de gegevens beveiligd? 

Pony Connect neemt de bescherming van je gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.   
Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:   
§  alle personen die namens Pony Connect van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan; 
§  documenten en papieren lijsten voor de ledenadministratie worden zorgvuldig bewaard opdat anderen dan de personen die de gegevens verwerken en bewaren er geen kennis van kunnen nemen;  
§  we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze apparaten waarmee wij toegang hebben tot de online databanken; 
§  de toegang tot de online databank van PAARDENSPORT VLAANDEREN is beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord; 
§  we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 
§  onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens   

Hoe is de eventuele uitoefening van de rechten van betrokkenen georganiseerd? 

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  
Via de hoger vermelde contactgegevens kan je ons hiervoor contacteren.    
Tevens kan je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.   
Je hebt ook het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gevolg kunnen geven aan voornoemde verzoeken.   
Er dient wel voor ogen te worden gehouden dat Pony Connect in bepaalde gevallen niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan het verzoek tot inzage, aanpassing, verwijdering of overdraging, bv. omwille van wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang (bewaren, statistische analyse, wetenschappelijk of historisch onderzoek), voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.   

 

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. 

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@ponyconnect.be

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. 

Klachten 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.   
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

 

 

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan. 

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 

Uw persoonsgegevens worden door Pony Connect verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing en om u nieuwe producten of diensten aan te bieden op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@ponyconnect.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). 

 

Hoe kan ik cookies bekijken en verwijderen?

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Algemene Verkoopsvoorwaarden Webshop

1. Alle facturen en diensten zijn onderworpen aan de onderstaande verkoopsvoorwaarden. Deze verkoopsvoorwaarden zijn verondersteld door de klanten te zijn gekend.

2. De offerten zijn definitief na ondertekening door beide partijen.

3. De diensten zijn betaalbaar tot 14 dagen na factuurdatum tenzij anders vermeld op de factuur.

4. Niet-betaalde rekeningen op de vervaldag brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest mede van 10% per jaar voor elke laattijdige betaling, te rekenen vanaf de vervaldag.

5. Bij niet-betaling van de rekening op de vervaldag, worden de bedragen hiervan met 10% forfaitair verhoogd uit hoofde van schadevergoeding, met een minimum van 15€. Verwijlintresten en eventuele procedurekosten zijn in deze vergoedingen niet inbegrepen.

6. Klachten dienen binnen de week na ontvangst van de factuur te worden gedaan.

 

Wijziging disclaimer en privacyverkaring 

Pony Connect kan deze disclaimer en privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 11/7/2020.

 

Contact

Pony Connect

Bedrijfsleider: Julie Verstraete
0487/67 03 37
hallo@PonyConnect.be

Adres (OP AFSPRAAK):
Moutputstraat 6
9850 Deinze

Cookie Disclaimer

De magie van Parelli

Word een vriend van Pony Connect

  • Foto's by: M. Verstraete, J. Pont